Regulamin sklepu

Informujemy, że strony sklepu BEJMERT.PL wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki.

Regulamin sklepu

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Usługodawcę sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego BEJMERT.PL, dostępnego pod adresem www.bejmert.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

2. W zkresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 1 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.).

3. Sklep internetowy BEJMERT.pl działający pod adresem www.bejmert.pl z siedzibą w Łodzi 91-503 przy ul. Słowiczej 8, NIP 7262603973, REGON 100636083 o nazwie BEJMERT Odzież Niemowlęca Marcin i Łukasz Bejmert SC, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Infomacji o Działalności Gospodarczej RP (zwany w dalszej części regulaminu - Sklepem).

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali Zamówień drogą telefoniczną niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.

5. Korzystanie przez Klienta z możliwości dokonania Zamówienia drogą telefoniczną jest związane z  koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Usługodawcę, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Klient.

6. Sklep internetowy www.bejmert.pl jest platformą handlową umożliwiającą zakup produktów fabrycznie nowych.

7. Zamówienia w Sklepie mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym przedsiębiorcy, które posiadają zdolność do czynności prawnych i zwane są w dalszej części Regulaminu - Klientem.

8. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Klientem, a Sklepem.

9. Zakładając konto oraz dokonując zakupów w Sklepie Klient akceptuje Regulamin.

10. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego bejmert.pl, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak Produktowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i prysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

11. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

12. Informacja o cenie podawana na stronie www.bejmert.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów. W przypadku podania na stronie Sklepu błędnej ceny Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem powyższej wiadomości e-mail.

13. W przypadku zawierania Umowy sprzedaży drogą telefoniczną i nie podania przez Klienta adresu e-mail cena ma charakter wiążący od momentu jej potwierdzenia przez Usługodawcę w trakcie rozmowy telefonicznej.

14. Zdjęcia, prezentacje oraz filmy na temat Produktów umieszczane są w Sklepie w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

15. Warunkiem przeprowadzenia transakcji w Sklepie (dotyczy klientów, którzy nie dokonywali wcześniej zakupów za pośrednictwem sklepu) jest przeprowadzenie rejestracji (poprawne wypełnienie wymaganych pól formularza rejestracyjnego, wraz z zaakceptowaniem Regulaminu, a także pozostałych warunków sprzedaży). Rejestracji dokonuje się na Stronie Głównej w zkładce Strefa Partnera.

- Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym są przetwarzane przez Sklep do celów realizacji Zamówienia (umowy spredaży) oraz do celów marketingowo-promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, przy czym Klient, będący osobą fizyczną, skłdając Zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów wcześniej wymienionych.

16. HURTOWNICY PROSZENI SĄ O KONTAKT W CELU USTALENIA KOSZTÓW DOSTAWY.

II. Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego bejmert.pl

1. Usługodawca nie jest dostawcą usługi internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie Zamówienia.

2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • nie podejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczenie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
 • korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
 • nie dostarczanie i nie przekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązujacego prawa,
 • korzystanie z usług oferowanych przez usługodawcę w sposb nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych ( w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego bejmert.pl jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie terści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłacznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu Internetowego i/lub podczas dokonywania Zamówienia drogą elektroniczną.

4. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

III. Ceny

1. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez pracownika sklepu i nie ulegnie zmianie aż do wykonania Zamówienia.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, usuwania produktów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, w tym również zmiany Regulaminu.

3. Sklep zastrzega możliwość zmiany ceny w przypadku gdy wystąpi błąd w cenniku lub cena towaru nie będzie zgadzała się z ceną realną, w przypadku błędów technicznych, bądź błędów wynikających ze złego wprowadzenia,

4. Sklep bejmert.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizcji zamowień wzbudzających wątpliwości tzn. bez podania niezbędnych danych do realizacji zamowienia.

IV. Zamówienie

1. Klient może kupić (tj. zawrzeć Umowę sprzedaży Produktów na odległość) za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub drogą telefoniczna, wybrane Produkty. Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail. W przypadku złożenia Zamówienia drogą telefoniczną i nie podania przez Klienta adresu e-mail Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta wraz z potwierdzeniem przez Usługodawcę złóżenia Zamówienia w trakcie rozmowy telefonicznej.

2. Złożone zamówienia będą potwierdzane przez Sklep e-mailem w przeciągu od 1 do 2 dni roboczych (poniedziałek - piątek) od chwili dostarczenia Zamówienia na serwer Sklepu. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu do wystawiania dokumentów bez konieczności uzyskania podpisu Klienta i do wysłania ich na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

NA KAŻDY SPRZEDANY TOWAR WYSTAWIAMY IMIENNY DOWÓD ZAKUPU (FAKTURĘ VAT).

3. Przyjecie Zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia od pracownika Sklepu. Tym samym ma miejsce zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem (Kupującym oraz Sklepem (Sprzedającym).

4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie niekompletnych lub nieprawdziwych danych, a w szczególności za podanie danych nieistniejących lub należących do innej osoby lub firmy.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówienia w przypadkach budzących uzasadnione obawy co do wypełnienia przez Klienta Formularza zamówienia, a w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu - do odstąpienia od realizacji Zamówienia.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym są niepełne, błędne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości.

7. Warunkiem realizacji zamówienia jest rejestracja Klienta na stronie sklepu bejmert.pl oraz zaakceptowanie niniejszego regulaminu, prawidłowe wypełnienie formularza przy dokonywaniu zamówienia, dostępność zamówionego produktu w magazynie.

V. Termin realizacji zamówienia

1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie wpływu należności za zamówienie na konto bankowe Sklepu. Wpłat należy dokonywać na: BANK POCZTOWY; NR KONTA: 19 1320 1537 1857 9181 2000 0001.

2. Termin realizacji Zamówienia rozumiany jest jako czas, który upływa od rozpoczęcia przez Sklep realizacji zamówienia do chwili skompletowania wszystkich składowych zamówienia i przygotowania towaru do wysyłki (przy czym uwzględniane są tylko dni robocze).

3. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta wszystkich niezbędnych danych. Ponieważ Sklep realizuje zamówienia tylko przy przedpłacie na konto, data księgowania przelewu jest dniem, w którym zamówienie zostaje wysyłane do realizacji - przy czym termin realizacji zamówienia liczony jest od następnego dnia po wpływie pełnej ceny na konto bankowe Sklepu.

4. Zamówienie na wyroby o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji lub anulowania zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

6. W przypadku anulowania przez Sklep zamówienia wszelkie kwoty wpłacone przez Klienta na poczet tego zamówienia zostaną mu zwrócone.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku niedostępności wystawionego towaru, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

VI. Formy płatności

1. Jedyną formą płatności jest płatność przelewem pełnej wartości zamówienia z góry.

 • Płatności należy dokonać na konto: BANK POCZTOWY 19 1320 1537 1857 9181 2000 0001

2. Podstawą otrzymania płatności jest e-mail potwierdzający dostepność zamawianych produktów, wysyłany przez Sklep do Klienta.

VII. Dostawa i koszty transportu.

1. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej, a termin wysyłki następuje w momencie skompletowania wszystkich elementów zamówienia. Na życzenie Klienta Sklep zrealizuje zamówienie w kilku osobnych dostawach, jednak wiązać się to może z naliczeniem Klientowi wyższych kosztów dostawy. Klient jest informowany o zrealizowaniu zamówienia poprze e-mail w dniu wysyłki.

Przesyłki są nadawane w dni robocze (od poniedziałku do piątku) do godz. 15:00

2. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient ma obowiązek sprawdzić przesyłkę i jej zgodność z zmówieniem. W przypadku stwierdzenia:

 • uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
 • niekompletności przesyłki,
 • niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem zamówienia,

należy sporządzić protokół reklamacyjny, w którym ujęta będzie data, godzina odbioru oraz opis uszkodzenia przesyłki/towaru. Należy również skontaktować się z obsługą Sklepu informując o zdarzeniu wysyłając e-mail na adres bejmert@bejmert.pl; kseniabiuro@bejmert.pl

5. Potwierdzając odbiór Klient uzyskuje prawo własności towaru. Jednocześnie na Klienta przechodzi wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności jego utratą.

6. Koszty transporu opiasane są w zakładce STRONA GŁÓWNA -> DOSTAWA -> WYSYŁKA.

VIII. Uprawnienia do odstąpienia od Umowy

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Powyższe dotyczy przypadku, o którym mowa w treści art. IV ust. 1 Zasad Sprzedaży. Punkt ten dotyczy tylko klientów indywidualnych.

2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: BEJMERT Odzież Niemowlęca; ul. Słowicza 8; 91-503 Łódź  i adres e-mail bejmert@bejmert.pl; kseniabiuro@bejmert.pl.

3. Wskazany w art. VIII ust. 1 powyżej termin 14 dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Konsumentowi towaru.

4. Zwrot towary jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie był używany, nie został w żaden sposób zniszczony. Towar musi być zwrócony w takim stanie w jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu. Zwracany towar należy przesłać na adres: BEJMERT Odzież Niemowlęca ul. Słowicza 8, 91-503 Łódź.

5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów, zawartej na odległość, uwowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), tj. w okresie liczonym od dnia wydania Konsumentowi Towaru nie może dojść do:

 • mechanicznego uszkodzenia Towaru w szczególności: zabrudzenia, przedarcia.

6. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

7. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zastać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzień w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: BEJMERT Odzież Niemowlęca Marcin i Łukasz Bejmert SC; ul. Słowicza 8, 91-503 Łódź. Przed odesłaniem klient powinien mailowo lub telefonicznie poinformować sklep o zamiarze odesłania towaru.

8. Koszt opakowania i odełania Towaru ponosi Klient.

9. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 IX. Niezgodność towaru z umową.

1. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

2. W celu unikniącia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowania znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzaną przez produkt niebezpieczny (Dz.U z 2000r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U.Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

3. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży lub gwarancji producenta jak również nieprawidłowego wykonania Usług dodatkowych można składać pisemnie i przesłać na adres: BEJMERT Odzież Niemowlęca Marcin i Łukasz Bejmert SC; ul. Słowicza 8; 91-503 Łódź.